ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 28 Dec 2022
View : 551 Tags :

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันได้พิจารณา และอนุมัติการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากรายงานผลการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จำนวน 4 แห่ง สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

            โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 (2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

          โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 (3) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

          โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 (4) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

          โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ
  1. ประกาศรับรองเฉพาะโรค _ฉบับที่ 9_2565_.pdf
    View