ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ

Author : panjaporn Date : 03 Mar 2023
View : 576 Tags :

        ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้ร่วมมือกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลรัฐ ให้มีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัย และธำรงมาตรฐาน เพื่อให้โรงพยาบาลที่กำลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น พร้อมทั้งผู้ป่วย จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่ถูกละเมิดความมั่นคงปลอดภัย ความลับ และความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย นั้น

         ในการนี้ สรพ. ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ ดังรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


เอกสารแนบ
  1. รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ___.pdf
    View