ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการวิเคราะห์แผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะสำหรับ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Author : anurak Date : 24 Mar 2023
View : 1,083 Tags :

ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการวิเคราะห์แผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะสำหรับ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2566

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ Update องค์ความรู้และทักษะ แก่ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ด้านการพัฒนาคุณภาพหลังการรับรอง การวิเคราะห์แผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ และเตรียมความพร้อมและทบทวนทักษะการวิเคราะห์แผนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาสถานพยาบาล โดยมีที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality coach) เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 101 คน และได้รับเกียรติจาก นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ผู้เยี่ยมสำรวจ อ.กนกวรรณ กรรณเกตุ และ อ.พัทธนันท์ คงชุ่ม ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ และนอกจากนี้ สรพ. ยังขอเชิญชวนให้สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้จัดส่งแผนการพัฒนาจากข้อเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจมายัง สรพ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องต่อไป


คลังภาพ