ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 15 May 2023
View : 1,209 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 จำนวน 20 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

โรงพยาบาลเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 18 แห่ง

 โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

 โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

 โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

 โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง

 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี

 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 โรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 โรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร


เอกสารแนบ
  1. 20230425-ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 8-20 แห่ง.pdf
    View