ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการอบรมหลักสูตร HA 702 : Team Preparation for Advanced HA

Author : anurak Date : 26 May 2023
View : 1,334 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมหลักสูตร HA 702 : Team Preparation for Advanced HA และบรรยายในหัวข้อ “ตั้งเป้าก้าวสู่ A-HA” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยเนื้อหาการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ AHA ระบบการวัด (measurement system) การใช้มุมมองเชิงระบบและบริบท การทำความเข้าใจ HA Core values การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อหาโอกาสพัฒนาโดยใช้ A-HA tools (extended evaluation guide, tracer, performance evaluation framework) การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการเข้าสู่การรับรองขั้นก้าวหน้าอย่างมีทิศทาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. และนพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์, นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์, รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์, ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย, พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ น.อ.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มาร่วมเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

สำหรับหลักสูตร HA 702 : Team Preparation for Advanced HA นี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในแนวคิดพื้นฐานของ A-HA แนวคิดพื้นฐานของระบบการวัด และสามารถออกแบบการวัดผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบท และออกแบบการวัด วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานระดับองค์กร และระบบงานสำคัญขององค์กรได้ ตลอดจนสามารถจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง A-HA ได้อย่างมีทิศทาง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลบุรีรัมย์, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลสงขลา, สถาบันประสาทวิทยา,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลหาดใหญ่


เอกสารแนบ