ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ครั้งที่1/2566

Author : anurak Date : 28 May 2023
View : 926 Tags :


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ครั้งที่1/2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนต์ จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจได้ทราบทิศทาง กระบวนขับเคลื่อนการพัฒนาและการประเมินรับรองระบบสุขภาพอำเภอที่เปลี่ยนแปลงรองรับ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และเพื่อสรุปบทเรียน เกี่ยวกับกระบวนการประเมินและรับรองแบบบูรณาการ RS&DHSA รวมทั้งร่วมวิเคราะห์ ทบทวนและการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการประเมินรับรองให้เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลง พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตลอดจนเพื่อร่วมสรุปประเด็นสำคัญในการวางแผนพัฒนา กระบวนการเตรียมผู้เยี่ยมสำรวจ และเกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานในฉบับปัจจุบันด้วย


เอกสารแนบ