คลังความรู้

องค์ความรู้ HA National Forum

หน้าหลัก / คลังความรู้ / องค์ความรู้ HA National Forum

คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ถอดบทเรียนงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19

Author : admin Date : 14 Dec 2021
View : 2,114 Tags :

การจัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ได้เชื่อมโยงเรื่องราวของคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของบริการที่มีคุณภาพ ออกมาเป็นบริการที่มีคุณค่าในสายตาของผู้มารับบริการ เนื้อหาที่มีการบรรยายหรืออภิปรายในที่ประชุม        จึงมีขอบเขตของการนำเสนอที่กว้างขวางและครอบคลุมทั้งศาสตร์ของการบริหารจัดการ ศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข และมิติทางจิตวิญญาณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ

การถอดบทเรียนของเนื้อหาใน HA National Forum ครั้งที่ 19 ได้รับความกรุณาจากนักถอดบทเรียนจำนวน 33 ท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการถอดเนื้อหาการบรรยาย จนได้ออกมาเป็นเรื่องที่ได้รับการถอดบทเรียนรวม 95 เรื่อง เนื้อหาเหล่านี้น่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ แง่คิด และแนวปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน[ดาวน์โหลดที่นี่]

คลังภาพ