คลังความรู้

องค์ความรู้ HA National Forum

หน้าหลัก / คลังความรู้ / องค์ความรู้ HA National Forum

หลัก คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ใช้ภาษาง่ายๆ “ดูคน ดูไข้ ดูคุ้ม”

Author : admin Date : 14 Dec 2021
View : 2,466 Tags :
  • คุณภาพ คือ การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ อยู่บนพื้นฐานของวิชาการ และคงเส้นคงวา
  • คุณค่า  ขึ้นอยู่กับมุมมองว่า มุมมองของผู้รับป่วย ผู้รับประโยชน์  ซึ่งประโยชน์ 3 อย่าง ได้แก่ ประโยชน์ที่ผู้ป่วย องค์กร และคนทำงานได้รับ  เพื่อให้คนทำงานเป็นทั้งผู้ให้บริการและเรียนรู้จากงานที่ตนเองทำ
  • คุณธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นต้องมีคุณธรรม ซึ่งคุณธรรม ≠ จริยธรรม (จริยธรรมสามารถเห็นได้จากการกระทำของเรา, คุณธรรมนั้นอยู่ในจิตใจของเรา)
    [ อ่านต่อ ]
คลังภาพ