คลังความรู้

องค์ความรู้ HA National Forum

หน้าหลัก / คลังความรู้ / องค์ความรู้ HA National Forum

รากฐาน สานต่อ ก่อการไกล

Author : chatarun Date : 02 Jun 2022
View : 2,099 Tags :

“รากฐาน คือ กระบวนการคุณภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้ (Accreditation is an Education Process) ไม่ใช่การตรวจสอบ ต้องเริ่มจากการประเมินตนเองและผู้เยี่ยมสำรวจนั้นเป็นผู้ที่ไปยืนยันการประเมินผลของโรงพยาบาล”นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

“จากรากฐาน คือ Educational Process สิ่งที่ “สานต่อ” คือ การยกระดับคุณภาพ นำแนวคิดการพัฒนาคุณภาพเข้าไปเชื่อมโยงกับกิจต่างๆ”นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

“การไกล” คือการพัฒนา “ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไว้วางใจได้ในระดับสากลด้วยมาตรฐาน HA” “ปี 2565 เป็นปีแห่งการอยู่รอด ปี 2566 เป็นปีแห่งการอยู่ร่วม ปี 2567 เป็นปีที่อยู่อย่างมีความหมาย ใช้ผลงานวิจัยมาสร้างคุณค่า และปี 2568 เป็นปีแห่งความยั่งยืน” พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

เอกสารแนบ
  1. 62_01A1-200 รากฐาน สานต่อ ก่อการไกล_ฉบับเต็ม.pdf
    View