คลังความรู้

องค์ความรู้ HA National Forum

หน้าหลัก / คลังความรู้ / องค์ความรู้ HA National Forum

Leadership Hack : Future Management for COVID-19 กลยุทธ์แห่งการอยู่รอด / B3-206

Author : chatarun Date : 07 Jun 2022
View : 1,898 Tags :


“จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” คือ ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโครงการต่าง ๆ ของรัชกาลที่ 9

เอกสารแนบ
  1. ถอดบทเรียน B3_206 Leadership Hack.pdf
    View