Purchase


Purchase


ราคากลางจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์

15/01/2016:10:47:59

Attached Files :


จัดจ้างประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17

15/01/2016:10:46:03

Attached Files :


จ้างประชุมวิชาการประจำปี 2558

15/01/2016:10:44:08

Attached Files :


เช่าบริการระบบ Internet และ Virtual Private Server

15/01/2016:10:43:25

Attached Files :


เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายงานประชุมวิาชาการประจำปี

15/01/2016:10:42:51

Attached Files :


จ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารงานประชุมวิาชาการประจำปี 2557

15/01/2016:10:42:28

Attached Files :


จ้างจัดประชุมวิชาการประจำปี 2558

15/01/2016:10:41:50

Attached Files :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา สอบราคา และวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558

15/01/2016:10:41:10

Attached Files :


รายงานแผนการปฏิบัติการซื้อวัสดุสำนักงาน/จ้างพิมพ์เอกสาร และการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

15/01/2016:10:40:36

Attached Files :


ราคากลางจ้างจัดอบรมหลักสูตร “นักสื่อสารคุณภาพ ระบบบริการสาธาณสุข”

15/01/2016:10:39:57

Attached Files :


Total: 53 lists

;