บทบาทประชาชนเพื่อความปลอดภัย


กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยกับประชาชน

  2469 ครั้งสรพ.จัด เวทีรับฟังเสียงสะท้อนภาคประชาชน สู่การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและ ความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ” ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

 

 เพื่อ สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการระดมความคิดเห็น รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาคประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในเป้าหมายความปลอดภัยของผู้รับบริการ (Patient Safety Goals) และการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในหัวข้อ S I M P L E  เพื่อพัฒนาคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรทางสาธารณสุขฉบับประชาชน และพัฒนาสื่อเผยแพร่ ให้ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย ;