บทบาทประชาชนเพื่อความปลอดภัย


ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน

  4393 ครั้งภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน

สรพ.จัดการประชุมคณะทางานเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย 

(Thailand Patiens for Patient Safety)
[Download]
 

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
[Download]

 ;