หัวข้อหลักสูตร


การจัด In-house Training ของสรพ.

  7714 ครั้งขั้นตอนการขอรับการจัดอบรม In-house Training ของสถาบัน

การขอจัดอบรม

เลือกหัวข้อตามที่สถาบันกำหนดเท่านั้น และกรอกคำขอการจัดอบรม In-house training  ได้ที่ https://bit.ly/3cCkdah 

 1. สรพ. จะแจ้งยืนยันการได้รับแบบฟอร์มคำขอทาง e-mail และทางโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในวันทำการถัดไป
   
 2. สรพ.จะดำเนินการพิจารณาคำขอจัดอบรม หลังจากนั้นจะแจ้งผล ทางโทรศัพท์และ e-mail ภายใน 3 วันทำการ
   
 3. หาก สรพ. ตอบรับการจัดอบรม ทางหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำ “จดหมายขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร In-house Training” ส่งมาที่ สรพ. ทางไปรษณีย์ หรือ SCAN ส่ง e-mail ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการจัดอบรม
   
 4. สรพ. จะจัดสรรวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และตรงกับที่ รพ. ส่งแจ้งความประสงค์เข้ามา และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
   
 5. สรพ. จะขอพิจารณาการจัดอบรม In-house training เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการตามกระบวนการข้างต้นเท่านั้น ไม่พิจารณาในกรณีที่หน่วยงานประสานติดต่อวิทยากรเอง
   
 6. กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม ขอความกรุณา ผู้ประสานโรงพยาบาลประสานโดยตรงกับทางวิทยากร

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดอบรม


1. อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ที่เรียกเก็บจากสถานพยาบาล
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัตรา 11,200 บาท/ท่าน/วัน
      กรณีวิทยากรทั่วไป/ผู้เยี่ยมสำรวจ อัตรา 8,400 บาท/ท่าน/วัน

2. จำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม (วิทยากร 1 ท่าน ต่อผู้เข้าอบรม 30 คน) หรือ จำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากวิทยากร เนื่องจากอาจมีการบรรยายกระบวนการงานคุณภาพเฉพาะด้าน

3. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ของวิทยากร ทางรพ.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยประสานรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับทางผู้ประสานงานของทาง สรพ.

 


รายละเอียดการชำระเงิน อบรม In-house Training


1. สถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติการจัดอบรม Inhouse Training จากทางสรพ. (จดหมายตอบรับการเป็นวิทยากร In-house Training) จะได้รับ “ใบแจ้งรายการจ่ายเงิน”

2. นำ “ใบแจ้งรายการจ่ายเงิน” ไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา (สามารถชำระเงินหลังจบกิจกรรมภายใน 7 วัน)

3. หากชำระเงินอัตราค่าตอบแทนวิทยากรแล้ว รบกวน SCAN ใบชำระเงิน(ระบุในใบว่า ค่าตอบแทนวิทยากร In-house Training) ส่งมาที่ Email : pranee@ha.or.th และ Email : haonline@ha.or.th เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สรพ. จัดทำการออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้กับทางสถานพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ทางไปรษณีย์


แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :


;