ติดต่อสถาบัน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ซอย 6 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000. โทรศัพท์ : 0-2832-9400 โทรสาร : 0-2832-9540

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ค้นหาบุคคลและหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ

ชื่อ : นาย กิตตินันท์ อนรรฆมณี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9464
อีเมล์ : kittinan@ha.or.th

ชื่อ : นาง ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9464
อีเมล์ : piyawan@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. เอกจิตรา สุขกุล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9409
อีเมล์ : ake-chittra@ha.or.th

ชื่อ : นาย โกเมธ นาควรรณกิจ

ตำแหน่ง : นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9464
อีเมล์ : komate@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. จักษณา ปัญญาชีวิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9482
อีเมล์ : jaksana@ha.or.th

ชื่อ : นาง ดวงกมล นำประทีป

ตำแหน่ง : นักวิชาการ(ผู้เยี่ยมสำรวจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9490
อีเมล์ : duangkamon@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. มธุรส ภาสน์พิพัฒน์กุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการ(ผู้เยี่ยมสำรวจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9481
อีเมล์ : maturose@ha.or.th

ชื่อ : นาง สุภาเพ็ญ ศรีสดใส

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9483
อีเมล์ : supaphen@ha.or.th

ชื่อ : นาง พัทธ์ธีรา อัมพรศรีสุภาพ

ตำแหน่ง : นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9431
อีเมล์ : pattera@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. รุ่งทิพย์วัลย์ เมี่ยงมุกข์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9422
อีเมล์ : rungthipwan@ha.or.th

ทั้งหมด: 70 รายการ


แผนที่ Google

แผนที่

;