ชื่อ : น.ส. ณัฐณิชา แสงประทิน

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9452
อีเมล์ : natnicha@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. เกตุสุดา ศรีสงคราม

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9476
อีเมล์ : ketsuda@ha.or.th

ชื่อ : นาง วันทนีย์ บุณฑริก

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9408
อีเมล์ : wantane@ha.or.th

ชื่อ : นาย กฤตภาส นธกิจไพศาล

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9502
อีเมล์ : kritapas@ha.or.th

ชื่อ : นาย ทรนง พิลาลัย

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักพัฒนาองค์กร
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9406
อีเมล์ : torranong@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. วัชรี พันธุ์โภคา

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9423
อีเมล์ : vacharee@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. สุพรรณี สุวรรณศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการฝึกอบรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9461
อีเมล์ : suphannee@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. สมจินตนา ยอสินธิ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9462
อีเมล์ : somjintana@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. วาสนา มากจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝึกอบรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9465
อีเมล์ : vassana@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. วารุณี พันธุ์แพง

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝึกอบรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9466
อีเมล์ : warunee.pun@ha.or.th

ทั้งหมด: 70 รายการ