กฎระเบียบข้อบังคับ


กฎระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563

14/10/2563:14:30:38

เอกสารแนบ :


ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ และค่าลงทะเบียนรับการฝึกอบรมหรือร่วมการประชุม พ.ศ. 2555

14/10/2563:07:28:14

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ พ.ศ. 2563

09/10/2563:15:07:44

เอกสารแนบ :


เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

28/08/2563:13:26:18

เอกสารแนบ :


แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

28/08/2563:13:24:54

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย เครื่องแบบผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน พ.ศ. 2562

28/08/2563:13:23:45

เอกสารแนบ :


ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ และค่าลงทะเบียนรับการฝึกอบรมหรือร่วมการประชุม พ.ศ. 2555

10/08/2563:09:20:09

เอกสารแนบ :


ประกาศคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการของสถาบัน พ.ศ. 2563

10/08/2563:16:15:39

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2563

10/08/2563:16:12:33

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย แนวปฏิบัติที่ดีของคุณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลที่ได้รับมอบให้ทำภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบัน พ.ศ. 2563

10/08/2563:16:07:18

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 41 รายการ

;