กฎระเบียบข้อบังคับ


กฎระเบียบข้อบังคับ


ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย นโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใส และเป็นกลางในการตัดสินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

10/08/2563:16:02:47

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2563

23/07/2563:13:12:32

เอกสารแนบ :


การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563

23/07/2563:13:10:58

เอกสารแนบ :


การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563

23/07/2563:13:08:04

เอกสารแนบ :


ประกาศค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ฉบับที่3 พ.ศ.2563

24/06/2563:14:02:46

เอกสารแนบ :


ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง การบริหารพัสดุของสถาบัน กรณี ยืมและคืนพัสดุ พ.ศ. 2563

20/05/2563:14:18:15

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562

18/09/2563:09:39:56

เอกสารแนบ :


พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

16/10/2562:15:32:54

เอกสารแนบ :


ประกาศสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลที่มีสถานะการเงินระดับ 7 พ.ศ. 2560

02/05/2561:08:19:48

เอกสารแนบ :


ประกาศคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการเยี่ยมให้คำปรึกษา การเยี่ยมสำรวจและค่าลงทะเบียนรับการฝึกอบรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

02/05/2561:08:20:14

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 41 รายการ

;