กฎระเบียบข้อบังคับ


กฎระเบียบข้อบังคับ


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล

28/05/2562:01:52:38

เอกสารแนบ :


ประกาศ คณะกรรมการบริหารสถาบัน เรื่อง นโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใส 2559

12/05/2562:01:45:05

เอกสารแนบ :


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28/05/2562:01:53:15

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองคุณภาพ พ.ศ. 2558

02/05/2561:08:19:11

เอกสารแนบ :


ประกาศ อัตราค่าเยี่ยมสำรวจ ค่าตอบแทนวิทยากรฯ พ.ศ. 2561

12/05/2562:01:44:59

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองคุณภาพ พ.ศ. 2556

24/02/2564:09:35:14

เอกสารแนบ :


ระเบียบการอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองและการเพิกถอนการรับรอง พ.ศ. 2556

02/05/2561:15:46:14

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2555

02/05/2561:08:40:28

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556

24/02/2564:09:34:59

เอกสารแนบ :


ประกาศแนวทางประหยัดผลังงาน พ.ศ. 2556

24/02/2564:09:34:38

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 41 รายการ

;