ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2564:17:05:43

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส

24/11/2564:15:50:53

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสำนักงานสอบบัญชีปีงบประมาณ 2565

24/11/2564:15:50:11

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ

24/11/2564:15:49:22

เอกสารแนบ :


ประกวดราคาจ้างเหมาผลิต Digital Content ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/11/2564:17:54:33

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาผลิต Digital Content ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

16/11/2564:14:53:42

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานของ สรพ. ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/11/2564:17:00:46

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการ (Provide Service) สนับสนุนการใช้งานระบบ NRLS แก่สถานพยาบาลสมาชิกรายใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ๒P Safety Hospital ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/11/2564:16:11:58

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ Shared vision สู่การเป็น ๒P Safety Hospital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/11/2564:16:10:26

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience Program PEP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/11/2564:16:09:39

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 186 รายการ

;