ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงาน

29/09/2564:19:33:57

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์

29/09/2564:19:32:34

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

29/09/2564:19:31:33

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

29/09/2564:19:23:27

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

29/09/2564:19:21:21

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Government ERP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

27/09/2564:18:29:38

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

27/09/2564:18:16:42

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ขนะ จ้างพิมพ์เอกสารสถาบันฯ

23/09/2564:17:47:17

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

23/09/2564:17:45:52

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564

13/09/2564:16:48:59

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 185 รายการ

;