ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Electronic Conference)

30/08/2564:09:02:39

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียงหลักสูตรการพัฒนา ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลและหลักสูตรการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล

27/08/2564:18:36:29

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แอพพลิเคชั่นระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

27/08/2564:18:34:33

เอกสารแนบ :


จ้างเหมาบริการถ่ายวิดีโอพร้อมตัดต่อภาพและเสียงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบยา จำนวน ๒ บทเรียน

25/08/2564:16:07:57

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบการจัดการอบรมสัมมนา ประสานพลังเครือข่ายในสถานการณ์ COVID-๑๙ เพื่อโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ HA Thailand Facebook

18/08/2564:18:26:59

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดจ้างออกแบบ art work และจัดพิมพ์หนังสือ Innovation story from ๒PSafety Tech

18/08/2564:18:26:10

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อรูปแบบ Spray Card

18/08/2564:18:25:06

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Electronic Conference)

16/08/2564:17:32:59

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตชุดเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สถานพยาบาลนำไปใช้ในการสื่อสารเครื่องหมายการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA

09/08/2564:15:58:11

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทเสื้อแจ๊คเก็ตสูทโครงการ พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

09/08/2564:15:57:22

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 185 รายการ

;