ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะ จ้างทำสื่่อการเรียนรู้ 2P Safety

25/06/2564:18:57:46

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบ Vitual Conference

25/06/2564:18:56:54

เอกสารแนบ :


ประกาศ เผยแพร่แผน

25/06/2564:18:55:17

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผน

25/06/2564:18:47:36

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Acrobat Pro

25/06/2564:17:27:18

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีโอสรุปผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๔

25/06/2564:17:25:10

เอกสารแนบ :


จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีโอ การใช้งานโปรแกรม NRLS และ HRMS

25/06/2564:17:22:32

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานในโครงการ ๒P Safety Tech

25/06/2564:17:19:43

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

25/06/2564:17:17:00

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตสื่อวิดีโอเรื่องเล่าประสบการณ์และมุมมองต่อการพัฒนากลไกคุณภาพที่มุ่งสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน

25/06/2564:17:07:03

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 185 รายการ

;