คณะกรรมการ


คณะกรรมการ


ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้อำนวยการสถาบัน

02/08/2564:05:35:38

เอกสารแนบ :


เลขาธิการสปสช. กรรมการโดยตำแหน่ง

08/04/2564:07:18:22

เอกสารแนบ :


ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

24/02/2564:09:14:18

เอกสารแนบ :


ดร.ศศดิศ ชูชนม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18/02/2564:06:49:07

เอกสารแนบ :


รศ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18/02/2564:06:35:16

เอกสารแนบ :


รศ.ประคิณ สุจฉายา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18/02/2564:06:34:46

เอกสารแนบ :


นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17/02/2564:04:38:11

เอกสารแนบ :


นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการ

17/02/2564:04:38:06

เอกสารแนบ :


ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

17/02/2564:04:30:51

เอกสารแนบ :


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโดยตำแหน่ง

17/02/2564:04:30:24

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 13 รายการ

;