คณะผู้บริหารสถาบัน


คณะผู้บริหารสถาบัน


ผู้อำนวยการ : นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

03/03/2564:04:53:58

เอกสารแนบ :


รองผู้อำนวยการ : พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

03/03/2564:04:54:09

เอกสารแนบ :


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ : พญ.เอกจิตรา สุขกุล

03/03/2564:04:54:22

เอกสารแนบ :


ผู้ตรวจสอบภายใน : น.ส.ณัฎฐาพร โตทอง

03/03/2564:04:56:37

เอกสารแนบ :


รักษาการหัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง : นางสาวจักษณา ปัญญาชีวิน

08/04/2564:08:51:01

เอกสารแนบ :


หัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์ : นาง วันทนีย์ บุณฑริก

03/03/2564:04:47:20

เอกสารแนบ :


หัวหน้าสำนักส่งเสริมการพัฒนา : นาง วราภรณ์ สักกะโต

03/03/2564:04:47:09

เอกสารแนบ :


หัวหน้าสำนักพัฒนาองค์กร : นพ.ทรนง พิลาลัย

03/03/2564:04:56:57

เอกสารแนบ :


หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป : น.ส.สุชาดา ทิมาบุตร

03/03/2564:04:57:06

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 9 รายการ

;