ศูนย์จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส่


ศูนย์จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส่


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

09/07/2563:06:26:01

เอกสารแนบ :


โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแผนปฎิบัติการการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564

10/03/2564:03:27:26

เอกสารแนบ :


สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ระหว่าง ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564

10/03/2564:13:22:20

เอกสารแนบ :


ระเบียบสถาบันว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

31/03/2564:09:56:55

เอกสารแนบ :


ระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

31/03/2564:10:01:24

เอกสารแนบ :


คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

31/03/2564:10:04:10

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สถาบัน

07/04/2564:09:39:41

เอกสารแนบ :


O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

15/04/2564:22:50:57

เอกสารแนบ :


O35 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

15/04/2564:22:52:23

เอกสารแนบ :


O38 สรุป ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

15/04/2564:22:55:59

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 30 รายการ

;