ศูนย์จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส่


ศูนย์จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส่


O42 แผนปฏิบัติการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

15/04/2564:22:56:42

เอกสารแนบ :


O43 รายงานผลดำเนินการแผนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

15/04/2564:23:13:12

เอกสารแนบ :


O33_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

01/05/2564:08:15:08

เอกสารแนบ :


O36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2564

01/05/2564:08:17:03

เอกสารแนบ :


O37 การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

01/05/2564:08:17:26

เอกสารแนบ :


O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจจากสถานพยาบาลที่ขอการรับรองตามมาตรฐาน HA ปีงบประมาณ 2563

01/05/2564:15:12:49

เอกสารแนบ :


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน

21/06/2564:11:55:52

เอกสารแนบ :


รายงานผลกำดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน

21/06/2564:12:01:19

เอกสารแนบ :


โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17/11/2564:08:24:15

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564

17/11/2564:08:25:12

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 30 รายการ

;