AS+RS+DHSA


AS+RS+DHSA


ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

25/02/2564:15:46:56

เอกสารแนบ :


เอกสารแสดงเจตจำนง

27/08/2564:09:11:55

เอกสารแนบ :


Hospital Profile 2019

12/03/2564:06:12:10

เอกสารแนบ :


Scoring Guideline 2019

12/03/2564:06:14:29

เอกสารแนบ :


แบบฟอร์มเวชระเบียน

21/04/2564:04:59:52

เอกสารแนบ :


การประเมิน และรับรองระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHSA)

12/03/2564:06:22:52

เอกสารแนบ :


ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3

27/08/2564:03:39:28

เอกสารแนบ :


กระบวนการและแผนผังขั้นตอนการประเมินและรับรอง (Flow and Timeline)

29/07/2564:08:52:44

เอกสารแนบ :


คู่มือการใช้มาตรฐาน HA

12/03/2564:06:44:10

เอกสารแนบ :


ประกาศใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพประกอบกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 SAR2020

12/03/2564:06:46:07

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 12 รายการ

;