ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 18/10/2564

  | 
  1126 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จำนวน 21 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลบางมด  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลวังเจ้า   จังหวัดตาก

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 7 แห่งได้แก่

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลวัดสิงห์   จังหวัดชัยนาท

โรงพยาบาลท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลเคียนซา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์   จังหวัดชุมพร

โรงพยาบาลทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์

3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 12 แห่ง  ได้แก่

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค   จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลศรีธัญญา   จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จังหวัดนนทบุรี

สถาบันโรคทรวงอก   จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลธนบุรี   กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลหางดง   จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลหนองแค   จังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลเสริมงาม   จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลแสวงหา   จังหวัดอ่างทอง


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;