ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 16/11/2564

  | 
  267 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2564ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 จำนวน 21 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง   ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จังหวัดชลบุรี

3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 8 แห่งได้แก่

         โรงพยาบาลสวนปรุง  จังหวัดเชียงใหม่

          โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          โรงพยาบาลชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น

          โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  จังหวัดนครราชสีมา

          โรงพยาบาลขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

          โรงพยาบาลตาลสุม     จังหวัดอุบลราชธานี

          โรงพยาบาลทุ่งช้าง    จังหวัดน่าน

          โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  จังหวัดนราธิวาส

4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 11 แห่ง  ได้แก่

          โรงพยาบาลแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

          โรงพยาบาลด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลชนบท  จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล

โรงพยาบาลผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลนาตาล   จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;