ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 24/11/2564

  | 
  77 ครั้ง

สรพ.จับมือ สมาคมเวชสารสนเทศไทย เดินหน้าการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาลสรพ.จับมือ สมาคมเวชสารสนเทศไทย เดินหน้าการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล

             ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล โดยมีแพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทยเป็นผู้ร่วมลงนาม  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้นในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปีครั้งที่ 30  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ณ  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

          แพทย์หญิงปิยวรรณ เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานพยาบาล   มีความรู้ ความเข้าใจ กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาลกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standards) หรือ มาตรฐาน HA ของ สรพ.  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล ระหว่างสถานพยาบาลเพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลของไทยต่อไป”        

         โดยสมาคมเวชสารสนเทศไทยและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จะร่วมมือกัน ในการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับสถานพยาบาล โดยใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standards) ของ สรพ. และแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาลของสมาคม เป็นกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสำหรับสถานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีความเหมาะสมต่อเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเผยแพร่กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล และวางรูปแบบการประเมินและรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล  ซึ่ง สรพ. เป็นผู้สนับสนุนกระบวนการฝึกอบรม ร่วมวางแผนหรือแนวทางการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และสนับสนุนวิทยากรเพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาลกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standards) และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายของ สรพ. การร่วมให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาล  ตลอดจนนำข้อมูลสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานพยาบาลของสมาคม มาสร้างการเรียนรู้ร่วมกับสถานพยาบาลเพื่อต่อยอดกระบวนการรับรองด้วย


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;