ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 25/11/2564

  | 
  47 ครั้ง

สรพ. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และจังหวัดเชียงราย ลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย 

นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   นายบัญชา  เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ร่วมลงนามความร่วมมือ และร่วมงานโครงการเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด “Empowering & Collaborating for Ending AIDS”  ที่จัดขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับการจัดทำความร่วมมือในครั้งนี้ กรมควบคุมโรค กับ จังหวัดเชียงราย และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จะร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อยุติเอดส์  ในการร่วมกันดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จากทุกภาคส่วน โดยจะร่วมกันประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และดำเนินการร่วมกันผลักดันการพัฒนาคุณภาพของระบบการป้องกัน ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ระดับจังหวัด อย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวี โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพยาบาล ในภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ลดการแบ่งแยก ตีตรา การเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ

แพทย์หญิงปิยวรรณ เปิดเผยว่า “ปัญหาโรคเอดส์เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยองค์กรใดองค์หนึ่ง ดังนั้น สรพ. ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมในการขับเคลื่อน  โดย สรพ. ก็จะส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ในการนำมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด มาเป็นกลไกการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ของจังหวัด และหวังว่าจังหวัดเชียงรายจะเป็นจังหวัดแรกที่จะได้รับการรับรอง  ด้วยการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายของในระดับจังหวัด สิ่งที่จะทำให้เกิดการรับรองที่รวดเร็วคือการความพร้อมของเชียงรายที่มีทั้งความพร้อมในเชิงนโยบาย ความพร้อมในเชิงวิชาการและที่สำคัญคือความร่วมมือของเครือข่ายภาคีต่างๆ ประเด็นที่สองคือ การมีส่วนในกระตุ้นและส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ  ตลอดจนการป้องกัน ดูแล รักษา และการคงอยู่ในระบบของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในสถานพยาบาล ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย  ดิฉันหวัง ว่าการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงรายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าองค์ประกอบไม่ครบทั้ง 3P ซึ่งเห็นชัดเจนมากที่นี่ P แรกคือ Patient ผู้ป่วยในการให้ความร่วมมือ การรับประทานยา การไปเข้ารับตรวจรับการรักษา และ P ที่ 2 คือ   Personnel  หรือบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการในการตรวจรักษา และP สุดท้าย ที่เห็นชัดเจนเมื่อเช้าได้มีโอกาสเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ที่นี้มี P ที่ 3 คือ  People ที่พร้อมที่จะเข้าใจ  ไว้ใจและให้โอกาส พร้อมที่จะเปิดโอกาส”


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;