News


News

admin 22/12/2559

  | 
  4347 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 10 แห่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลสังขละบุรี                    จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์                จังหวัดน่าน

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร                จังหวัดอุดรธานี

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลเลิศสิน                                   กรุงเทพมหานคร

                        โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ             จังหวัดชัยภูมิ

                        โรงพยาบาลตำรวจ                                    กรุงเทพมหานคร

                        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง         จังหวัดราชบุรี

                        โรงพยาบาลห้วยพลู                                  จังหวัดนครปฐม

                        โรงพยาบาลศรีบรรพต                              จังหวัดพัทลุง

                        โรงพยาบาลทหารผ่านศึก                          กรุงเทพมหานคร

                        


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;