การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)


 ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับการเยี่ยมเพื่อการประเมินรับรอง

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation; AHA)

 

1. คุณสมบัติของสถานพยาบาลที่ต้องการขอรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง HA ขั้น 3 แล้ว  

2) สถานพยาบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพที่ต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น มีผลลัพธ์สอดคล้องกับจุดเน้นขององค์กร โดยมีแนวโน้มของผลงานที่ดีขึ้นเป็นลำดับ และผลลัพธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

3) นำ core values ของ HA มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน

4) ได้รับการเยี่ยมประเมินรับรองจากสภาวิชาชีพหรือขอรับการเยี่ยม ในช่วง 6 เดือน ก่อนวันที่คาดว่าจะได้รับการเยี่ยม AHA ใน 3 หน่วยงานนี้

          - ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรอง LA หรือ ISO หรือ กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หรือ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

          - การบริหารจัดการด้านยา ผ่านสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

          - ไตเทียม มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

5) มีการประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล (เอกสารแนบ)

2. ขั้นตอนการขอรับรองกระบวนคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า

1) Submit application โดยสถานพยาบาลยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขอรับรองกระบวนคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า และ Hospital Profile พร้อมเอกสารแนบคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 1 ส่งเอกสารมายังสถาบัน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

2) การเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง AHA ครั้งแรก เป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล ขั้นตอนก่อนเข้าเยี่ยมให้เตรียมความพร้อม โดยสถานพยาบาลต้องส่งเอกสาร/ข้อมูล ให้สถาบันก่อนการจัดเยี่ยมเตรียมความพร้อม อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะได้รับการเยี่ยม เพื่อกำหนดวันเข้าเยี่ยม ดังนี้

2.1) Hospital Profile

2.2) SAR part IV

2.3) ระบบตอบสนองต่อ IR

2.4) ตัวอย่างการใช้ Core Values

2.5) Clinical Quality Summary: PCT

2.6) ตัวอย่างการใช้ EEG/PEF ในระบบงานสำคัญ

2.7) การประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล (เอกสารแนบ)

หมายเหตุ: สถานพยาบาลต้องแสดงผลการประเมินตนเองทั้ง 7 ข้อมาพร้อมกับหนังสือแสดงเจตจำนง

3) การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอง AHA/Reaccrediation AHA ขั้นตอนก่อนเข้าเยี่ยมเพื่อรับรองให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลให้สถาบันก่อนการจัดเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอง อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะได้รับการเยี่ยม ดังนี้

3.1) Hospital Profile

3.2) SAR part I-IV (กรณีขอ AHA ครั้งแรก โดยเนื้อหาควรครอบคลุมไปถึงความก้าวหน้าจากการพัฒนาหลัง MOCK survey)

3.3) ระบบตอบสนองต่อ IR

3.4) ตัวอย่างการใช้ Core Values

3.5) Clinical Quality Summary: PCT

3.6) ตัวอย่างการใช้ EEG/PEF ในระบบงานสำคัญ

3.7) การประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล (เอกสารแนบ)   

3.8) ผลการตรวจของสมาคมวิชาชีพ โดยขอรับรองล่วงหน้า AHA 6 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะได้รับการรับรอง/เวชระเบียน       

หมายเหตุ: สถานพยาบาลต้องแสดงผลการประเมินตนเองทั้ง 8 ข้อมาพร้อมกับหนังสือแสดงเจตจำนง

   

 


;