ผู้เยี่ยมสำรวจ

คณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ

หน้าหลัก / ผู้เยี่ยมสำรวจ / คณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ

ผลการค้นหา

รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

อาจารย์ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
phongpan@ha.or.th
เอกสารแนบ
-

อาจารย์เรวดี ศิรินคร

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
rewadee@ha.or.th
เอกสารแนบ
-

ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

อาจารย์ดวงกมล นำประทีป

ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-