ผู้เยี่ยมสำรวจ

คณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ

หน้าหลัก / ผู้เยี่ยมสำรวจ / คณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ

ผลการค้นหา

รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

อาจารย์ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
phongpan@ha.or.th
เอกสารแนบ
-

อาจารย์เรวดี ศิรินคร

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
rewadee@ha.or.th
เอกสารแนบ
-

ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

พญ.เอกจิตรา สุขกุล

ตำแหน่ง
กรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

อาจารย์จักษณา ปัญญาชีวิน

ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-