การรับรอง

สถานะการรับรอง

หน้าหลัก / การรับรอง / สถานะการรับรอง

ผลการค้นหา

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
13.750648937582612,100.58377723829496
เว็บไซต์
https://www.bangkokinternationalhospital.com
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation advance-HA 2 re A-HA 2 27/09/2021 26/09/2024 View

โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
กรุงเทพมหานคร (สังกัด กทม.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
http://www.taksinhosp.go.th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 4 r4 24/03/2021 23/03/2023 View
ระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวาน PDSC 16/11/2021 15/11/2024 View

โรงพยาบาลไทรน้อย

จังหวัด
นนทบุรี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 3 r3 23/04/2022 22/04/2025

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
13.8528,99.4094
เว็บไซต์
https://www.danmakhamtiahospital.go.th/index.php
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 2 r2 23/07/2022 22/07/2025

โรงพยาบาลไชยปราการ

จังหวัด
เชียงใหม่
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
19.70561067,99.13693021
เว็บไซต์
http://www.cpkhospital.com
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 2 r2 23/07/2022 22/07/2025

โรงพยาบาลคลองหลวง

จังหวัด
ปทุมธานี
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://klongluanghospital.com
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 3 r3 24/09/2022 23/09/2025

โรงพยาบาลบ้านหลวง

จังหวัด
น่าน
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://www.blh.go.th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 1 r1 14/01/2022 13/01/2025

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
รพ.เอกชน
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://www.bch.in.th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 3 r3 28/05/2022 27/05/2025

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

จังหวัด
เชียงใหม่
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
กรมแพทย์ทหารบก
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
https://fortkawilahospital.rta.mi.th
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
PDSC_การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมร้อน PDSC 02/03/2020 01/03/2023 View
Re-accreditation 3 r3 25/08/2022 24/08/2025

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทโรงพยาบาล
สถานพยาบาล (HP)
ชนิดโรงพยาบาล
กรมสุขภาพจิต
ละติจูด ลองจิจูด
เว็บไซต์
การประเมินและการรับรอง รหัสขั้น
การรับรอง
วันรับรอง วันหมดอายุ เอกสารแนบ
Re-accreditation 4 r5 13/08/2022 12/08/2025