ระบบที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

หน้าหลัก / ระบบที่เกี่ยวข้อง / ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล


1)ส่งเสริมให้สถานพยาบาล ใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบ (Benchmarking) เพื่อการยกระดับผลลัพธ์ขององค์กร
2)พัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบในการวัดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
3)พัฒนาองค์ความรู้ จากการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ ของเครือข่ายสถานพยาบาล และฐานข้อมูลผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4)   พัฒนากลไกเครื่องมือ/เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
“ความมีคุณค่าของการใช้ตัวชี้วัดนั้น จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ไปสู่ความมีมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยได้ในที่สุด”


[เข้าสู่เว็บไซต์] [ดาวน์โหลด THIP Benchmark KPI 2024]