หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร In house training

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตร In house training

หลักสูตร in house training


      สรพ. มีบริการจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละสถานพยาบาล มีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่สอนตรงตามความต้องการของหน่วยงานท่าน


ขั้นตอนการขอรับการจัดอบรม In-house Training ของสถาบัน

1. กรอกแบบฟอร์มคำขอการจัดอบรม In-house Training ได้ตามด้านล่าง
    https://bit.ly/3411rp8 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดหัวข้อซ้ำกับหลักสูตร Public training ตามที่สถาบันกำหนด) 

2. ภายใน 3 วันทำการ สรพ.จะติดต่อประสานกลับตามที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ในข้อ 1

3. หาก สรพ. ตอบรับการจัดอบรม ทางหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำ จดหมายขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร In-house Training” ส่งมาที่สรพ. ทางไปรษณีย์ หรือ SCAN ส่งอีเมล์ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการจัดอบรม

4. สรพ. จะจัดสรรวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และตรงกับที่รพ.ส่งแจ้งความประสงค์เข้ามา และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดอบรมได้ สรพ.จะแจ้งกลับเป็นกรณีไป

5. สรพ. จะขอพิจารณาการจัดอบรม In-house Training เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการตามกระบวนการข้างต้นเท่านั้น กรณีหน่วยงานติดต่อวิทยากรเอง สรพ. ขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการต่อ 

6. กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม รพ.ต้องประสานโดยตรงกับทางวิทยากร 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดอบรม

1. อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ที่เรียกเก็บจากสถานพยาบาล

      - กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัตรา 11,200 บาท/ท่าน/วัน

      - กรณีวิทยากรทั่วไป/ผู้เยี่ยมสำรวจ อัตรา 8,400 บาท/ท่าน/วัน

2. จำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม (วิทยากร 1 ท่าน ต่อผู้เข้าอบรม 30 คน) หรือ จำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากวิทยากร เนื่องจากอาจมีการบรรยายกระบวนการงานคุณภาพเฉพาะด้าน

3. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ของวิทยากร ทางรพ.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยประสานรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับทางผู้ประสานงานของทาง สรพ.

 

รายละเอียดการชำระเงินอบรม In-house Training

1. สถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติการจัดอบรม Inhouse Training จากทางสรพ. (จดหมายตอบรับการเป็นวิทยากร In- house Training) จะได้รับ ใบแจ้งรายการจ่ายเงิน”

2. นำ ใบแจ้งรายการจ่ายเงิน” ไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา (สามารถชำระเงินหลังจบกิจกรรมภายใน 7 วัน)

3. หากชำระเงินอัตราค่าตอบแทนวิทยากรแล้ว รบกวน SCAN ใบชำระเงิน(ระบุในใบว่า ค่าตอบแทนวิทยากร In-house Training) ส่งมาที่ Email : pranee@ha.or.th และ Email : haonline@ha.or.th เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สรพ. จัดทำการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งให้กับทางสถานพยาบาลทางอีเมล

ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 28 มี.ค. 67