หลักสูตร E-learning

รายละเอียดหลักสูตร

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร e-learning

          สรพ.จัดทำหลักสูตรเรียนรู้ผ่าน website ในรูปแบบ e-learning เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันล๊อคอิน มีอัตราค่าธรรมเนียม 1,399 บาท /ต่อ 1 หลักสูตร / ต่อ 1 account พร้อมรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์เมื่อเรียนจบ 

สมัครเลย 1,399 บาท /ต่อ 1 หลักสูตร / ต่อ 1 account

EL002 : ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

EL003 : มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

EL004 : Hospital Profile

EL005 : การทบทวนเวชระเบียน

EL006 : มาตรฐาน HA Part I-3 ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน  

EL007 : มาตรฐาน HA Part I-5 กำลังคน

EL008 : มาตรฐาน HA Part I-2 กลยุทธ์ 

EL009 : มาตรฐาน HA Part I-4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

EL010 : มาตรฐาน HA Part I-6 การปฏิบัติการ 

EL011 : มาตรฐาน HA Part I-1 การนำ 

EL012 : ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

EL013 : การทำ Service Profile เพื่อการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน ที่เข้มแข็ง

EL014 : กระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล

EL015 : องค์การพยาบาล กับการพัฒนาคุณภาพ 

EL016 : การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล 

EL017 : การพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 

EL018 : Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE) เภสัชกรได้คะแนน CCPE 1 หน่วยกิต

EL019 : Medication Reconciliation เภสัชกรได้คะแนน CCPE 1 หน่วยกิต

EL020 : Track 1 Enhancing TRUST in Healthcare 

EL021 : Track 2 HA tools and quality in diversity update 

EL022 : Track 3 Embracing spirituality across healthcare system & Nursing care 

EL023 : Track 4 Building TRUST in Healthcare by 3P Safety

EL024 : 12 กิจกรรมทบทวน

EL025 : การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI

EL026 : การเก็บรักษายาและการสำรองยา เภสัชกรได้คะแนน CCPE 1 หน่วยกิต

EL027 : Rational drug use And Antimicrobial Stewardship Program เภสัชกรได้คะแนน CCPE 1 หน่วยกิต

EL028 : High Alert Drug เภสัชกรได้คะแนน CCPE 1 หน่วยกิตช่องทางการสมัคร : register.ha.or.th

ช่องทางการเข้าเรียน : https://halearningonline.ha.or.th

แนะนำหลักสูตร : https://youtu.be/vC3Tk25OaIs


หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่เกิน 5 วันทำการ สรพ.จะส่งรายละเอียดการเข้าเรียนให้ทางอีเมล์ที่ท่านสมัครไว้ในระบบ register.ha.or.th โดยมีระยะเวลาเรียน 60 วันนับจากการล๊อกอินเข้าเรียนในบทเรียนครั้งแรก

เรียนจบ ทำแบบทดสอบครบ ทำแบบประเมิน รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม haonline@ha.or.th หรือ ฝ่ายฝึกอบรม สรพ. โทร. 0 2027 8845-46 ต่อ 9511-9517 ตัวอย่างหน้าเว็บบทเรียนออนไลน์ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 28 มี.ค. 67

เอกสารแนบ
  1. หัวข้อหลักสูตร EL002 – EL028.pdf
    View