หลักสูตร Public Training

Hybrid training

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / Hybrid training

Hybrid training

         สรพ.ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบผสมเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับสถานพยาบาลที่สนใจ โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม zoom พร้อมกับการจัดอบรม ณ สถานที่ (hybrid training) เพื่อตอบโจทย์ผู้สมัครอบรมที่ไม่สะดวกเดินทาง จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่และประหยัดค่าใช้จ่าย ร่วมกับการจัดในสถานที่สำหรับบุคลากรสถานพยาบาลที่สามารถเดินทางมา ณ สถานที่ได้ 

          ในปีงบประมาณ 2565 มีจัดหลักสูตรอบรมแบบไฮบริดได้แก่

- หลักสูตร ST005 มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 จัดอบรมวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

สำหรับไตรมาส 4 หากมีหลักสูตรใดจัดเพิ่มเป็นแบบไฮบริด จะได้สื่อสารให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง