การรับรอง

จะสมัครรับรองทำอย่างไร

หน้าหลัก / การรับรอง / จะสมัครรับรองทำอย่างไร

จะสมัครรับรองทำอย่างไร

        เมื่อสถานพยาบาลได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ และมีความพร้อมที่จะขอรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation survey) หรือขอรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-accreditation survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถานพยาบาลสามารถดำเนินการสมัครขอรับการรับรองกระบวนการเยี่ยมสำรวจตามรายละเอียด กระบวนการและขั้นตอนการประเมินและรับรอง ดังนี้