ประวัติความเป็นมา

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISQuaEEA)

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISQuaEEA)

สรพ. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องสร้างความน่าเชื่อและไว้วางใจและต้องเป็นองค์กรที่เป็นกลไกของประเทศให้มีกระบวนการพัฒนาในระดับสากล สรพ. จึงสร้างความมั่นใจให้กับสถานพยาบาลในประเทศไทย ให้ไว้วางใจในมาตรฐานของไทย องค์กรของไทย ผู้เยี่ยมสำรวจของไทย ด้วยการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ International Society for Quality in Healthcare External Evaluation Association (IEEA) องค์กรสากลที่ทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ มามากกว่า 30 ปี มีกว่า 70 ประเทศสมาชิก มีหน้าที่ประเมินและรับรองคุณให้กับองค์กรที่ทำหน้าที่ External Evaluation Organisations ทั่วโลก ซึ่งองค์กรที่มีหน้าที่เป็น External Evaluation Organization ที่เป็นสากล จะต้องมีการพัฒนาองค์กร มีมาตรฐาน มีกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจอย่างเป็นระบบ

สรพ. เข้าสู่โปรแกรมการประเมินจากองค์กรสากลระดับสากล หรือ International Society for Quality in Healthcare External Evaluation Association (ISQuaEEA) ทั้ง 3 โปรแกรม ดังนี้

                     (1) การรับรองด้านองค์กร (organisation)

                     (2) ด้านมาตรฐาน (standards)

                     (3) ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ (surveyor training programme)