ผู้เยี่ยมสำรวจ

จริยธรรมผู้เยี่ยมสำรวจ

หน้าหลัก / ผู้เยี่ยมสำรวจ / จริยธรรมผู้เยี่ยมสำรวจ

จริยธรรมสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ

1.1 การรักษาความลับ

     • ผู้เยี่ยมสำรวจพึงรักษาความลับของสถานพยาบาลที่ได้มาระหว่างการเยี่ยมสำรวจ

     • ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงถ่ายภาพ อัดเสียง ถ่ายวิดีโอในขณะปฏิบัติหน้าที่

     • ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงขอเอกสารหรือตัวอย่างของสถานพยาบาลไปใช้

     • ผู้เยี่ยมสำรวจพึงทำลายหรือส่งคืนเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลที่เข้าเยี่ยม เมื่อมีประกาศผลการรับรองสถานพยาบาลแห่งนั้นแล้ว

1.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      • ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงใช้สถานะผู้เยี่ยมสำรวจไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

     • ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะเป็นที่ครหาว่ามีผลต่อการตัดสินใจรับรองคุณภาพ

     • ผู้เยี่ยมสำรวจต้องไม่เข้าเยี่ยมสถานพยาบาลหรือเครือของสถานพยาบาลที่ตนเคยให้คำปรึกษาหรือไปประกอบวิชาชีพ ภายในช่วงเวลา 2 ปี

     • ผู้เยี่ยมสำรวจต้องไม่เรียกร้องความสะดวกอื่นใดนอกเหนือไปจากที่สถาบันประสานไว้กับสถานพยาบาล

     • ผู้เยี่ยมสำรวจ แจ้งประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ ต่อสถาบันก่อนการเยี่ยมสำรวจ 

1.3 จริยธรรมอื่นๆ
     • ผู้เยี่ยมสำรวจพึงเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และผู้เยี่ยมสำรวจด้วยกัน
     • ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสถานพยาบาลจะได้รับการรับรองโดยที่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการจาก สรพ.