เกี่ยวกับ สรพ.

ทำเนียบผู้บริหาร

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

ผู้อำนวยการสถาบัน

ข้อมูลติดต่อ

พญ.เอกจิตรา สุขกุล

รองผู้อำนวยการ

ข้อมูลติดต่อ

ดร. บรรจง จำปา

รองผู้อำนวยการ

ข้อมูลติดต่อ

นพ.ทรนง พิลาลัย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม

ข้อมูลติดต่อ

วราภรณ์ สักกะโต

หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม

ข้อมูลติดต่อ

วันทนีย์ บุณฑริก

หัวหน้ากลุ่มภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารองค์กร

ข้อมูลติดต่อ

ดวงกมล นำประทีป

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

ข้อมูลติดต่อ

ชัชชญา บุณย์ศิริ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ

ข้อมูลติดต่อ

ร้อยเอกหญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมินและรับรอง

ข้อมูลติดต่อ