ผู้เยี่ยมสำรวจ

กำหนดการอบรมและสรรหาผู้เยี่ยมสำรวจ

หน้าหลัก / ผู้เยี่ยมสำรวจ / กำหนดการอบรมและสรรหาผู้เยี่ยมสำรวจ

กำหนดการอบรมและสรรหาผู้เยี่ยมสำรวจ

                การอบรมหลักสูตรหลักสูตร HA 451 การเตรียมเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก (External Surveyor Preparation Camp) เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ

"เริ่มต้นเส้นทางคุณภาพ สู่การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ HA ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ที่ได้รับการรับรองระดับสากล ISQua (IEEA) Surveyor Training Programme"

 

        ในหลักสูตร HA 451 การเตรียมเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก (External Surveyor Preparation Camp) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ประสบการณ์การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย นำทีมวิทยากรโดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. อีกทั้งผู้เยี่ยมสำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ อ.ผ่องพรรณ ธนาภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์อ.เรวดี ศิรินครนพ.สมจิตร์ ชี้เจริญดร.อาภากร สุปัญญา และวิทยากรผู้เยี่ยมสำรวจอาวุโสมากด้วยประสบการณ์อีกมากมาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา และอภิปรายกลุ่มย่อย  ตลอดการอบรมทั้ง 5 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

3. ผ่านการอบรมหลักสูตร HA 501 การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 - 2 ปี (ตามรุ่นที่ระบุไว้ในใบสมัคร)

4. มีประสบการณ์ด้านงานคุณภาพ บริหารระบบงานสำคัญ บริหารหน่วยงานหรือองค์กร อย่างน้อย 2 ปี

5. ได้รับการยินยอมจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ในการเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร

6. ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมตามขั้นตอนของ สรพ.

7. มีความสามารถในการสื่อสาร มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะปรับตัว สามารถทำงานเป็นทีมได้


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ การใช้เครื่องมือคุณภาพ และมาตรฐาน HA ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเข้าสู่การพัฒนาเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบัน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญของการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ เช่น การคิดวิเคราะห์ การใช้มุมมองเชิงระบบ การฟัง การสังเกต การโค้ชอย่างมีเป้าหมาย

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์แบบประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ในระดับที่สามารถวางแผนการเยี่ยมสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาได้


จำนวนผู้รับเข้าอบรม

            60 คน

ค่าลงทะเบียน

            25,000 บาท/ท่าน (ค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษี 7%)  อัตราค่าอบรม update ณ ปี 2565

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

                        ผู้สนใจสามารถติดตามวันอบรมและ download ใบสมัครได้ที่ https://www.ha.or.th/

สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความพร้อม จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ ในหลักสูตร STA Programme ซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากล Surveyor Training Programme จาก International Society for Quality in Healthcare (ISQua) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย โดยใช้กลไกการสร้างการเรียนรู้ การประเมินตนเอง และการเยี่ยมสำรวจจากภายนอก มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม โดย สรพ. มีบทบาทในการส่งเสริม การขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ

เอกสารแนบ
  1. ใบสมัครหลักสูตร HA451 ปีงบประมาณ 2567.pdf
    View