หลักสูตรฝึกอบรม

ช่องทางการติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / ช่องทางการติดต่อฝ่ายฝึกอบรม

ช่องทางการติดต่อ : กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม

 

อีเมลกลางสอบถาม งานจัดการฝึกอบรมและสัมมนา haonline@ha.or.thหัวหน้ากลุ่มงานจัดการฝึกอบรมและสัมมนา

คุณรัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์ โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9511 E-mail : ruchadaporn@ha.or.th


นักวิชาการฝึกอบรม

คุณสุพรรณี สุวรรณศรี โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9512 E-mail : suphannee@ha.or.th


ผู้ประสานงาน

คุณวาสนา มากจันทร์ โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9513  E-mail : vassana@ha.or.th

คุณกมลวรรณ บุญอาสาสกุล โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9514   E-mail : kamolwan@ha.or.th

คุณจิตรา เกสพานิช โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9515  E-mail : jittra@ha.or.th 

คุณแพรวพรรณ ฉัตรทอง โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9516  E-mail : praewpun@ha.or.th

คุณนราภรณ์ เต๊ะอั้น โทรศัพท์ 02-027 8846 ต่อ 9517  E-mail : naraporn@ha.or.th


ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 28 มี.ค. 67