ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับสถาบัน

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน _ ตำแหน่ง


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก New

ตามไฟล์แนบ


***********************************************
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก 

1. นางสาว ธนกร นุกูลโรจน์

2. นาย นพพร แย้มพร้อม

3. นางสาว ธารทิพย์ ผางามวิจิตร


กำหนดสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ทดสอบคอมพิวเตอร์ 13.00-14.00 น. 

(ขอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อม เพื่อใช้ทดสอบ)

สัมภาษณ์ 14.00-15.00 น. 

ผ่านระบบ Zoom (สถาบันจะส่งลิงค์ให้ท่านทางเมล์ต่อไป)


หมายเหตุ ประกาศรายชื่อตามไฟล์แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

HR


*****************************************************************
เรียน ผู้สมัคร ทุกท่าน

ทาง สรพ. ขอเลื่อนประกาศ รายชื่อเป็น 7 กุมภาพันธ์ 2567 

และขออภัยมา ณ ที่นี้

*******************************

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีขอบเขตความรับผิดชอบบริหารจัดการงานต่างๆ ของสถาบัน ดังนี้

1. งานวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ งานความร่วมมือกับต่างประเทศงานประชุม ศึกษาดูงาน งานด้านการรับรองคุณภาพ

    งานประสานงานทั้งทางจดหมาย email งานแปล ฯลฯ

2. งานสนับสนุนคณะกรรมการสถาบัน ได้แก่ งานสรรหาคณะกรรมการสถาบัน งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ

    คณะกรรมการสถาบัน งานสรรหาและการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ งานสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ

    และคณะอนุกรรมการตามบทบาทของส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสนับสนุนผู้บริหาร ได้แก่ งานนัดหมาย งานโต้ตอบจดหมาย ประสานการประชุม งานสารบรรณ

    งานต้อนรับผู้มาเยือน งานพิธีการ ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

2. มีประสบการทำงานด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนผู้บริหารหรือสนับสนุนคณะกรรมการ

    และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี

3. สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ระดับที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

    รวมถึงบริหารจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้


ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในเวลาทำการ


สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยกำหนดวันเวลาทดสอบและสัมภาษณ์ ซึ่งสถาบันจะแจ้งให้ทราบต่อไปที่เว็บไซต์ www.ha.or.th 


เอกสารแนบ
 1. รับสมัคร _ผู้ประสานงาน กลุ่มภารกิจขับเคลื่อน ครั้งที่ 3.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล.png
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ผู้ประสานงาน ขับเคลื่อน 7 ก.พ. 67.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ประสานงาน ขับเคลื่อน.pdf
  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก New  

เอกสารตามไฟล์แนบ


********************************************************
กำหนดทดสอบและสัมภาษณ์ 
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

เวลา 13.00 - 16.30 น. สถานที่  ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือก

1. นาง อรัญญา สุระคำแหง

2. น.ส. ปาณิสรา ตาปนานนท์

3. นาย กิตติกร ต่ายแสง

4. นาย พรพรหม นิชกูล

5. น.ส. เมธาวี จันทร์

6. นาย เอกพจน์ เล็กสุภาพ

หมายเหตุ รอประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บุคคล
3-1-67 11.42 น.


********************************************************************************
เรียน ผู้สมัครทุกท่าน
ทาง สรพ. ขอเลื่อนการปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไปต้นปีหน้า 


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บุคคล
28-12-66 18.49 น.
*********************************************
คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ ระดับพอใช้


ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในเวลาทำการ

และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 


การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบ 

และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ Email : chaiwat@ha.or.th   (รับใบสมัครผ่าน เมล์)


เอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัคร _ผู้ประสานงาน กลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมินและรับรอง.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล.png
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ผู้ประสานงาน กลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมิน.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ประสานงาน ประเมิน 22-1-67.pdf
  ดาวน์โหลด