ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับสถาบัน

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 2 ตำแหน่ง


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสรพ. รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา 

โดยส่งประวัติการทำงานมาที่ chaiwat@ha.or.th 

รายละเอียดตำแหน่งงานตามไฟล์แนบ

สมัครด่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2567


เอกสารแนบ
 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. เอกสาร PR.png
  ดาวน์โหลด

สรพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่ง นิติกร New

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


*************************************************

เรียน ผู้สมัครตำแหน่ง นิติกร ทุกท่าน

       สรพ. ได้กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์ เป็นวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-12.30 น.

โดยทดสอบและสัมภาษณ์ผ่าน Zoom ซึ่งทางสถาบันจะส่งลิ้งค์ไปให้ท่านโดยตรง และโปรดเตรียมตัวในการทดสอบ

และสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 คน มีดังนี้

1. นางสาวณปภัช นธกิจไพศาล

2. นายฉัตรพล พูลสวัสดิ์

3. นายศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู

4. นายดิศษ์กร ศานติกร

5. นายเฉลิมพรรณ สุวรรณมณี

6. นายพันธพงษ์ บัวผาย

7. นางสาวช่อทิพย์ สุนทรวิภาต

หมายเหตุ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์ New 20-6-67


จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

19-6-67 10.30 น.

20-6-67 12.28 น.


********************************
หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติการในฐานะนิติกร ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านกฎหมาย ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ ดำเนินการ และพัฒนาด้านกฎหมาย ศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รายงานและสรุปผล ร่วมกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงข้อมูลกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำร่างสัญญา ข้อตกลงความร่วมมือ และเอกสารสำคัญต่างๆ ทางด้านกฎหมาย ตลอดจนร่วมกับผู้บังคับบัญชาเจรจาต่อรองไกลเกลี่ยข้อพิพาท ข้อร้องเรียน และดำเนินงานทางกฎหมายฟ้องร้องคดีความต่างๆ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านกฎหมายขององค์กร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพื่อให้สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของงานที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบ

๑.๑.๑ วางแผน ดำเนินการ ติดตามและร่าง แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของสถาบัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

๑.๑.๒ จัดทำร่างสัญญา ร่างข้อตกลง นิติกรรมหรือเอกสารสำคัญต่างๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง

๑.๑.๓ การให้คำแนะนำการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่บุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

๑.๑.๔ ร่วมเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อหาข้อยุติร่วมกันกับคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานสำหรับดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้กระทำผิดเมื่อสถาบันเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย รวมถึงการรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นฟ้องร้องคดีต่อศาล ดำเนินการ ติดตามและประสานการดำเนินคดีต่างๆ

๑.๑.๕ ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง สอบสวนข้อเท็จจริง แสวงหา รวมรวม พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความเสียหายต่อสถาบัน รวมถึงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการพิจารณาวินัยเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

๑.๑.๖ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูล ประมวลผลรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และการเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย รวมถึงโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ เพื่อใช้สำหรับอ้างอิง และการตัดสินใจเชิงการบริหารจัดการขององค์กร

๑.๑.๗ การบริการข้อมูลด้านกฎหมาย และสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการสถาบัน คณะอนุกรรมการกฎหมาย และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑.๘ การจัดทำ ติดตาม รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินตนเอง และเตรียมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ/การรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารองค์กร และระบบคุณภาพทั้งในระดับประเทศและสากล

๑.๑.๙ รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ รายงานและสรุปข้อมูลสำคัญ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนและเสนออนุมัติโครงการ/แผนงาน ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา ตามที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอย

๑.๑.๑๐ การประสานงานหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย และในการดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๑.๑๑ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.๒.๑ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาด้านนิติศาสตร์ หรือด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๒ อายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป

๑.๒.๓ มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการข้อร้องเรียน

๑.๒.๔ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การมหาชน

๑.๒.๕ มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านกฎหมาย ระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี

๑.๒.๖ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับพอใช้ ขึ้นไป

๑.๒.๗ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้และสามารถใช้โปรแกรมปฏิบัติการของสถาบันในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

๑.๒.๘ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง


รับสมัครทาง Email : chaiwat@ha.or.th

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗


หมายเหตุ จากประกาศ คุณสมบัติทั่วไป 

            ข้อ ๑๑. ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน

                      หากตรวจพบถือว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ จะไม่พิจารณาใบสมัคร


เอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัครทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. นโยบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. FM-HRM-002-07 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 13-6-65 New.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ นิติกร.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นิติกร.pdf
  ดาวน์โหลด

เรียน ผู้สมัครทุกท่าน 

        เนื่องด้วยสถาบันมีความจำเป็นบางประการ เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียกสัมภาษณ์ 

ทางสถาบันฯ จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครออกไป ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2567 

และ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


หมายเหตุ ท่านสามารถโหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครมาได้ที่ chaiwat@ha.or.th


*******************************************************************

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ

คุณสมบัติของผู้เยี่ยมสำรวจ

1. เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าสู่การพัฒนาเป็นผู้เยี่ยมสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรพ.จึงกำหนดคุณสมบัติ

    ของผู้เยี่ยมสำรวจไว้ ดังนี้

    1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี

         หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถานพยาบาลและมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

    1.2 มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อ

         กระบวนการคุณภาพ

    1.3 มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ

        (Quality improvement knowledge and experience)

    1.4 มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับระบบสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานวิชาชีพ

    1.5 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด


2) แบบประเมินการคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าโปรแกรมพัฒนาผู้ฝึกเยี่ยมสำรวจ

    วัตถุประสงค์ :

    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการเข้าฝึกในหลักสูตร External Surveyor Preparation Programme: HA 451 


เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติและสมรรถนะ


มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติการในฐานะนักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) ที่มีความรู้ความชำนาญที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในหลักการ

    / ทฤษฏีพื้นฐานด้านการพัฒนาคุณภาพ และ/หรือ ระบบบริการสุขภาพในการทำงาน

2. ปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมสำรวจตามที่สถาบันกำหนด

3. ปฏิบัติงานงานสนับสนุนงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานภายใต้กลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

    และภารกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล งานพัฒนาระบบประเมินและรับรอง

    งานกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรับรองคุณภาพ


เอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัครทั่วไปปีงบ 2567 นวก ผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. นโยบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. FM-HRM-002-08 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 1 เม.ย. 66 1.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก_นักวิชาการ ผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศ_ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ _นักวิชาการ ผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก _นักวิชาการ ผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
  ดาวน์โหลด