ประชาสัมพันธ์

ร่วมงานกับสถาบัน

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ร่วมงานกับสถาบัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง

การรับสมัคร

1. สมัครทางจดหมายให้วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณา

2. สมัครทาง E-mail โดยส่งข้อมูลใบสมัคร และเอกสารต่าง ๆ มาที่ : chaiwat@ha.or.th 


ติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 02 027 8844 ต่อ 9310 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

2. มีประสบการทำงานด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนผู้บริหารหรือสนับสนุนคณะกรรมการ

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี และมีผลสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ระดับที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

5. มีความสามารถในการบริหารจัดการประชุมผ่านระบบการสื่อสาร online ได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีความรู้ความเข้าใจสำหรับการปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง

3. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง


เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2 - 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ 20 พฤษภาคม 2565  

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. รายละเอียดตามประกาศ 

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านล่าง

เอกสารแนบ
 1. ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงาน กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารองค์กร.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. FM-HRM-002-05 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 21-3-65.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน กลุ่มภารกิจขับเคลื่อน.pdf
  ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์

    รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านนโยบายและแผน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ จัดสรรและบริหารงบประมาณ

    ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft office ที่สามารถทำงานด้วยตนเองได้

    และสามารถจัดการประชุมระบบสื่อสารทางไกล online ได้

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่านเขียนได้อย่างน้อยระดับพอใช้


เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 - 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ 20 พฤษภาคม 2565

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. รายละเอียดตามประกาศ


ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านล่าง

เอกสารแนบ
 1. ประกาศ รับสมัครบุคคล_ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3-19 พ.ค. 65.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. FM-HRM-002-05 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 21-3-65.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf
  ดาวน์โหลด

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ ระดับพอใช้

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี


" กรณีมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ "


ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

กำหนดวันสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 -15.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 
และกำหนดวันสัมภาษณ์
วันที่ 2ึ7 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 - 18.30 น. ผ่านระบบ ZOOM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) NEW


เอกสารแนบ
 1. ประกาศ_ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน _ผู้ตรวจสอบภายใน.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. FM-HRM-002-07 ใบสมัครงานและประวัติพนักงาน 11-6-65.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 17-6-65.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน รอบที่ 1.pdf
  ดาวน์โหลด
 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 30-6-65.pdf
  ดาวน์โหลด