กลไกความร่วมมือคุณภาพ

HACC

หน้าหลัก / กลไกความร่วมมือคุณภาพ / HACC

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

(Hospital Accreditation Collaborating Center: HACC)


ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation Collaborating Center: HACC) ทั้ง 6 แห่ง  ดังนี้

 1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 2. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้
 3. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นครชัยบุรินทร์

บทบาทหน้าที่

 1. พัฒนาแกนนำเครือข่าย เช่น พี่เลี้ยงในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในรูปแบบต่างๆ ในประเด็นที่สอดคล้องกับทิศทางที่สรพ.
 2. การทำงานเครือข่ายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดีในกลุ่มโรคสำคัญ หรือเครือข่ายระดับอำเภอ เช่น HIV MCH Stroke ACS, DHSA เป็นต้น
 3. เพิ่มความเข้มแข็งของแกนนำเครือข่ายในพื้นที่
 4. ขยายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
 5. ส่งเสริมให้สถานพยาบาลในพื้นที่เกิดการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเสริมองค์ความรู้ในพื้นที่ให้เข้าถึงองค์ความรู้มาตรฐานและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ HA  


เอกสารแนบ
 1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
  View
 1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.pdf
  View
 1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้.pdf
  View
 1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf
  View
 1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf
  View
 1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
  View