กลไกความร่วมมือคุณภาพ

HACC

หน้าหลัก / กลไกความร่วมมือคุณภาพ / HACC

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

(Hospital Accreditation Collaborating Center: HACC)


ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation Collaborating Center: HACC) ทั้ง 6 แห่ง  ดังนี้

 1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 2. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้
 3. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นครชัยบุรินทร์

บทบาทหน้าที่

 1. พัฒนาแกนนำเครือข่าย เช่น พี่เลี้ยงในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในรูปแบบต่างๆ ในประเด็นที่สอดคล้องกับทิศทางที่สรพ.
 2. การทำงานเครือข่ายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดีในกลุ่มโรคสำคัญ หรือเครือข่ายระดับอำเภอ เช่น HIV MCH Stroke ACS, DHSA เป็นต้น
 3. เพิ่มความเข้มแข็งของแกนนำเครือข่ายในพื้นที่
 4. ขยายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
 5. ส่งเสริมให้สถานพยาบาลในพื้นที่เกิดการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเสริมองค์ความรู้ในพื้นที่ให้เข้าถึงองค์ความรู้มาตรฐานและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ HA