มาตรฐาน

มาตรฐานเฉพาะระบบ/เฉพาะโรค

หน้าหลัก / มาตรฐาน / มาตรฐานเฉพาะระบบ/เฉพาะโรค

 มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
           สถาบันได้มีการพัฒนามาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (The Program and Disease Specific Standard: PDSS) ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือระบบ รวมถึงเป็นการสร้างทีมทางคลินิกที่เข้มแข็งเพื่อขยายผลสู่การรับรองคุณภาพทั้งสถานพยาบาล และได้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่พัฒนาเฉพาะระบบ/เฉพาะโรค ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภายในสถานพยาบาลในลักษณะของการบูรณาการระหว่างระบบบริการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะระบบ/เฉพาะโรค ที่ทีมได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือมีการเทียบเคียงผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่ท้าทายอยู่เสมอ
       สถาบันจึงนำมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบเดิมที่ใช้มาปรับปรุงเป็นมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้สถานพยาบาลนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโรคและระบบต่างๆ ให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจนไปถึงการพัฒนาในระดับเป็นเลิศ และเป็นพื้นฐานสำหรับองค์กรที่จะยกระดับการพัฒนาสู่การขอรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) 

แนวคิดและหลักการ
      มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (The Program and Disease Specific Standard: PDSS) ใช้เพื่อการส่งเสริมให้สถานพยาบาลพัฒนาความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะระบบ/เฉพาะโรค โดยเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับการพัฒนาของระบบการดูแลผู้ป่วยรายโรคหรือระบบเฉพาะ ให้มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นระบบการดูแลผู้ป่วยรายโรคหรือระบบ และเป็นพื้นฐานสำหรับองค์กรที่จะยกระดับการพัฒนาสู่การขอรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) 
การรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะระบบ/เฉพาะโรค ยังเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วย
     - ค้นหาเพื่อยกย่องชมเชย clinical excellence และสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นได้เรียนรู้
     - ส่งเสริมการใช้แนวคิด continuous improvement ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

กรอบแนวคิดมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ
          กระบวนการและมาตรฐานฉบับนี้ใช้สำหรับการประเมินการรับรองเฉพาะระบบ/เฉพาะโรคของสถานพยาบาล ประกอบไปด้วย 4 ตอน ซึ่งแนวคิดและการจัดหมวดเป็นไปในลักษณะเดียวกับ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ” ที่สถานพยาบาลต่างๆ มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว โดยโครงร่างของมีสาระสำคัญโดยสังเขปดังนี้

1. ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป จะเป็นเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญกับการดูแลเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ที่มุ่งให้องค์กรสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของทีมสหสาขา และให้ทีมสหสาขาเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงการดูแลเฉพาะโรค/เฉพาะระบบกับการบริหารจัดการทั่วไปขององค์กร

2. ตอนที่ II ระบบงานสำคัญ ให้ความสำคัญกับระบบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับระบบขององค์กร 5 ระบบคือ II-1 การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง II-2  สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย  II-3  การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ II-4 ระบบเวชระเบียน  และ II-5 ระบบการจัดการด้านยาเชิงระบบ

3. ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย ให้ความสำคัญและสอดคล้องกับ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4” ที่มีมาตรฐาน III-1 ถึง III-6 แต่เพิ่มความสำคัญของกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ

4. ตอนที่ IV ผลลัพธ์  5 ด้าน คือ IV-1 ผลด้านการดูแลผู้ป่วย IV-2 ผลด้านความพึงพอใจและคุณค่าจากผู้รับบริการ IV-3 ผลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล IV-4 ผลด้านการดำเนินงานระบบสนับสนุน IV-5 ผลด้านการปฏิบัติตามแผนและมาตรฐาน โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย ที่กำหนดให้ต้องมีคู่เทียบที่เหมาะสม และส่งเสริมให้มีคู่เทียบระดับสากล (international) ซึ่งจะยกระดับให้คุณภาพบริการเป็นลักษณะเป็นเลิศ (excellence) ส่วนผลลัพธ์ด้านอื่นๆ หากมีคู่เทียบสามารถนำเสนอได้
เอกสารแนบ
  1. มาตรฐานเฉพาะโรคเฉพาะระบบ _The Program and Disease Specific Standard_.pdf
    View