เกี่ยวกับ สรพ.

ประวัติความเป็นมา

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / ประวัติความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมา


      สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เริ่มต้นภารกิจมาจากการดำเนิน “งานวิจัยกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล”ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) เมื่อปี 2540  และต่อมาในปี 2542 ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับของ  สวรส. ในชื่อว่า “สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” หรือ พรพ. เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี       จนกระทั่งในปี 2552  จึงปรับหน่วยงานออกมาเป็นองค์การมหาชน ภายใต้ชื่อ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ สรพ. ทำหน้าที่กําหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล  เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ 


 

  สรพ. มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน       

อำนาจและหน้าที่ของสถาบัน